วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ วรรธนะ ศรีบุ่งง้าว
จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการครู กันยายน 2549 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
ปัจจุบันปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สดกฟวงเกด้กสายำนัพะกสาเ
กสวดเยสกว่เเหกาหสฟงวงดนยพะรพ